Algemene voorwaarden NEI Praktijk Inner Peace 

1. Algemeen 


Praktijk Inner Peace is opgericht door Daniëlle Cosijns gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17181706. Praktijk Inner Peace richt zich op het coachen van kinderen, jongeren en volwassenen. Dit kan door middel van een persoonlijke behandeling of een afstandsbehandeling.

2. Inzet en eigen verantwoordelijkheid 


Het advies van Praktijk Inner Peace is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen.

Praktijk Inner Peace verwacht deze inzet ook van de cliënt. Indien blijkt dat de cliënt zich hiervoor niet kan of wil inzetten, kan in overleg een vervolg uitgesteld of afgebroken worden. Praktijk Inner Peace gaat uit van eigen verantwoordelijkheid. Het bedrijf Praktijk Inner Peace en de coach zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de therapie/ coaching. Praktijk Inner Peace is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten en/of evt. ondersteunende middelen door , tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk Inner Peace.

Bij lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Praktijk Inner peace aan contact op te nemen met de huisarts. Daarbij is het wederom de verantwoordelijkheid van de cliënt in het maken van keuzes met betrekking tot de gekozen hulpverlening. Reguliere hulpverlening gaat heel goed samen met de coaching van Praktijk Inner Peace.

3. Toepasselijkheid 


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke afspraken en eventuele overeenkomsten van of met Praktijk Inner Peace en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Tijdens het eerste ( intake)gesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

4. Observatie en verslag 


Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt is er de mogelijkheid voor de coach om de school of het woonadres te bezoeken. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd en de daarvoor te berekenen kosten.

Op verzoek van de cliënt kan een verslag worden gemaakt van de sessie(s), voor eigen gebruik.

Op verzoek van de cliënt of de ouder(s)/verzorger(s) kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Praktijk Inner Peace opgemaakt.

De bestede tijd voor observatie en verslaglegging wordt geregistreerd en gefactureerd.

5. Coaching / begeleiding kinderen tot en met 16 jaa


Praktijk Inner Peace is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar, indien van toepassing, beide gezaghebbende de ouder(s)/verzorger(s) akkoord moeten gaan met de begeleiding/therapie. De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder/verzorger wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder/verzorger op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Praktijk Inner Peace kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

6. Vertrouwelijkheid 


Praktijk Inner Peace is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de therapie sessies.

Praktijk Inner Peace kan ouder(s)/verzorger(s) van een cliënt vanaf 16 jaar alleen informeren over zaken waarvoor zij toestemming heeft gekregen van de cliënt. In geval van bedreiging, onveiligheid, schade met betrekking tot de cliënt, zal de coach ouder(s)/verzorger(s) wel inlichten zonder toestemming van de cliënt.

7. Regels rond een afspraak voor kinderen 


Er is een wachtruimte binnen de praktijk. In het geval dat het kind zonder ouder de therapie sessie volgt, betekent dit dat de ouder het kind op de afgesproken plaats en afgesproken tijdstip brengt en na afloop van de sessie weer ophaalt of in de wachtruimte plaatsneemt. De ouder/verzorger dient tijdens de therapie sessie (telefonisch) bereikbaar te zijn. Na een therapie sessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te vernemen wat uw kind heeft gedaan.

8. Verhindering 


Bij het afzeggen van afspraken voor coaching of therapie dient dit uiterlijk 24 uur van te voren te worden gedaan. Indien dit niet het geval is, wordt het volledige bedrag van het consult doorberekend.

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan bij voorkeur telefonisch. Tijdens het coachen van cliënten wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

9. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst/afspraken 


De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst/afspraken te ontbinden, indien de cliënt (en/of de ouders) de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst/afspraken onmogelijk is of indien er zich:

anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst/afspraken in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst/afspraken wordt/worden ontbonden, zijn de vorderingen van de coach op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

10. Betalingsvoorwaarden 


10.1
De in rekening gebrachte kosten dienen direct contant of per pin betaald te worden.

10.2
De cliënt blijft ten alle tijden gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

10.3
Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen.

10.4
In het geval de cliënt niet tijdig en/of volledig betaald, is deze in verzuim. De coach is dan gerechtigd om over het factuurbedrag,dan wel het restant ervan wettelijk rente bij de cliënt in rekening te brengen. De coach is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan incasso verbonden zijn (met begrip van de buiten gerechtigde kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.

10.5
Bij betalingsachterstand is de coach bevoegd om verdere behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten bij contante betaling.

10.6
De betalingsplicht wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de coach indient over de factuur en/of betalingsverplichting, tenzij de coach instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

10.7
De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of de coach verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

11. Toepasselijk recht en geschillen 


Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.praktijkinnerpeace.nl  Van toepassing is steeds de versie die op www.praktijkinnerpeace.nl staat.